Projects Continued

Ultraviyole Fotokimyasal Uçucu Bileşen Oluşturma-Atom Tuzak-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Sistemi ile Pb, Cd, Ni, Co Elementlerinin Eser Seviyelerde Tayinleri, TÜBİTAK 1001 Projesi, 392850 TL (Yürütücü) (15.11.2017-15.03.2020).

 

Kemik Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılacak Hidroksiapatit Grafen OksitKitosan Doku İskelesinin Süper Kritik Jel Kurutma Tekniği Kullanılarak Üretimi ve Karakterizasyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi, FBA-2018-3210, 29999,11 TL (Araştırmacı), (08.02.2018-08.02.2020).

 

Projects Completed

 

Kurşunun Stearik Asit Kaplı Demir Manyetik Nanopartiküller ile Ekstraksiyonu/Önderiştirilmesi Sonrası HO-AAS Sisteminde Eser Seviyelerde Tayini, Yıldız Teknik Üniversitesi, FCD-2018-3245, 39969,31 TL (Araştırmacı) (20.03.2018-20.09.2019).

 

Çevre Örneklerinde Bulunan Etrimfos Pestisitinin Ekstraksiyon Önderiştirilmesi Sonrası İç Standard Varlığında Gaz KromatografisiKütle Spektrometresi Sistemi ile Düşük Seviyelerde Tayini, Yıldız Teknik Üniversitesi, FBA-2017-3169, 29.688,53 TL (Araştırmacı) (24.11.2017-24.05.2019).

 

Endokrin Bozucu Maddelerin Membran Biyoreaktöre Entegre Edilmiş İleri Elektrooksidasyon Sistemleri İle Arıtımının Araştırılması, TÜBİTAK 1001, 359.686,8 TL (Araştırmacı) (15.04.2016- 15.04.2018).

 

Bazı endokrin bozucu bileşiklerin ve pestisitlerin ön deriştirme sonrası GC-MS ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri, Kapsamlı Araştırma Projesi, YTÜ, 2016-01-02-KAP04, 24905,24 TL (Yürütücü) (15.02.2016-15.08.2018).

 

Membran Biyoreaktörlerde Mikroorganizmaların Sinyal İletimi Mekanizmasının İnhibisyonu, TÜBİTAK 1002 Projesi, 25000 TL (Araştırmacı) (01.03.2016-01.03.2017).

 

Vitaminlerin ön deriştirme sonrası HPLC cihazı ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri, BAP Projesi, YTÜ, 2015-01-02-YL08, 6851,74 TL (Yürütücü) (01.07.2015-01.01.2017).

 

İlaç aktif maddelerinin kararlılık seviyelerinin HPLC cihaz ile tayinleri, BAP Projesi, YTÜ, 2015-01-02-YL07, 6949,84 TL (Yürütücü) (01.07.2015-01.01.2017).

 

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihaz Duyarlılığının Yarıklı Kuartz Tüp (YKT) ile Artırılması ve YKT İç Yüzeyinin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi,BAP Projesi, YTÜ,  15000 TL (Araştırmacı) (26.01.2015-26.07.2017).

 

Klasik Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemlerinde Endokrin Bozucu Maddelerin (EBM) Arıtımı ve Toptan EBM Parametresi Geliştirilme Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 108Y272, (Araştırmacı) (01.03.2009-01.03.2012).

 

Doğal Yolla Alınan Bor Mineralinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü, Benign Prostat Hiperplazisi ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisinin Topluma Dayalı Bir Çalışma İle Araştırılması, BOREN, Proje No: 2008-Ç0164, Kasım 2009 (Yardımcı Araştırmacı).

 

Elektrokimyasal Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Bizmut Tayini için Duyarlı Yöntem Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 106T089, (Araştırmacı) (01.07.2006-01.07.2008).

 

Bor Mineralinin İnsanda Erkek Fertilitesi ve Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi, BOREN, Proje No: AR-GE/6, Mayıs 2007 (Yardımcı Araştırmacı).

 

İnsanların Bir Günde Aldıkları Bor Miktarının Saptanması ve Bunun İnsan Sağlığına Etkisinin Belirlenmesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Proje No: 2004.C.11.0010, Haziran 2006 (Yardımcı Araştırmacı).

 

Şehir Atık Suyu Arıtma Tesisi Lağım Çamurundaki Kurşun’ un Kimyasal Yapısının Belirlenmesi, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri, TÜBİTAK, 2000 (Yürütücü).